عربي  /  עברית
  הרשמה

נא מלא טופס  הצטרפות הנל,  תיבות עם כוכב אדום (*) הנם מחייבות, יתר התיבות אופציונליות.

אם נתקלת בבעיות בתהליך הרשמה נא צור קשר איתנו.

 
       

שם*     
שם משפחה *     
מין  
תאריך לידה *  
   
 
דוא"ל *     
נייד*         
טלפון 2    
טלפון 3  
פקס  
 
אזור *  
ישוב  
מיקוד  
רחוב    
מס' בית    
ת.ד.  
 
איך הגעת לאתר  
 
שם משתמש (באנגלית)*  
        
סיסמה *     
אמות סיסמה *  
 
מס מורה נהיגה      
סוג רכב  
גיר  
 
   

גולש/ת יקר/ה, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר החברה שלנו אלפא מערכות מידע בע"מ, או לאתר הקשור לאתר אלפא מערכות מידע לרבות כל השירותים המוצעים באתר אלה ("השירותים"), בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן - "האתר").

 1. כללי

  תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

  במסגרת תקנון זה -

  "גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.
  "אלפא" - החברה בעלת האתר, לרבות חברות אם שלה, חברות בשליטתן, חברות בת וחברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ה-1968) ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן.

 2. יצירת קשר עם מערכת אלפא מערכות מידע בע"מ

  בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכלי לפנות לאלפא מערכות מידע בע"מ בעמוד יצירת קשר (בכתובת: http://alpha2010.co.il/sms/ContactUs.aspx).
  לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכני גול (כהגדרתם להלן), אנא צייi בפנייתך קישור (Link) למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.
  פנייתך חשובה לנו. דע כי כל הפניות והתלונות נקלטות במערכת אלפא. יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומקה, הטיפול בה לעתים יארך זמן מה. זכור גם שלעתים מטבע הדברים בקשותייך מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחרים, ולכן עלינו לבדוק את הדברים גם עמם בטרם טיפול.
  אנא ציין בכל פניה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.

 3. המשמעות של תקנון זה

  נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר.
  גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.
  אלפא שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

 4. היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים

  בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם אלפא. זאת, אלא אם כן אלפא ציינה באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של סתירה בין הוראה בתקנון זה לבין הוראה בתקנון תשלומים, תגבור ההוראה בתקנון זה.
  כמו כן, לגבי השירותים המפורטים בסעיף 13 להלן, תקנון זה נועד להחליף כל תקנון אשר אישרת בעבר והוראות תקנון זה הן אשר תקבענה.

 5. למי מותר להשתמש באתר?

  כל גולש מוזמנ להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה [ככל שהנך מתחת לגיל 18].
  יחד עם זאת, אלפא רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. אף על פי שבדרך כלל אנחנו נשתמש בזכותנו זו (כאמור על פי שיקול דעתנו) רק במקרים מיוחדים - למשל מקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל תקנון אחר באתר) או הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו, אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נכון לעשות כן ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק החלטה שלנו בענין.
  גולש שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא תהיה רשאית לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

 6. שימוש מסחרי באתר

  האתר לא נועד לשימוש מסחרי לצרכי ניהול מערכות בנקים של SMS, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש. ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, שליחת הודעות, ניהולן, רישום משתמש,
  כמו כן, אנא קבל בהבנה את אופיו המסחרי של האתר. אנו משתדלים תמיד לאזן בין הצרכים המסחריים של האתר לבין הנוחות שלך בשימוש שאת עושה בו.

 7. ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה

  בשלב זה השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו לאלפא, אלפא משתמש באתר לצורך מסירת שירותי בנקים של הודעות SMS ודרך אתר זה תוכל לנהל בנקים אלה , לבצע קנייה / חידוש וכו' ...
  חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש למסור מידע אישי, לדוגמא, ח.פ / ע.מ. / ת.ז. ודרכי ההתקשרות עמך, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. אתה מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. שים לב כי לא תוכלי להירשם לשירות אם לא תמסור פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של אלפא.
  חשיבות נכונות הפרטים – לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולש מגישה לאתר או לאסור עליה את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים.
  כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תזין את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכנו אותנו בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר – בין היתר לצורך עדכונים לגבי חידושים באתר, עדכון הצעות חברות שקיבלת או לבירורים בדבר תוכן שהעלית.
  שם משתמש וסיסמה – עם הרשמתך לאתר תתבקשי לבחור גם שם משתמש אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצי לבצע באתר, וכן סיסמה שתוכל לזכור אותה בע"פ.
  הנך מתבקשת לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר.
  בנוסף, אנא זכור שעם בחירת שם משתמש, לא תהיה אפשרות לשנות או למחוק אותו (וכן לא ניתן יהיה למחוק באופן גורף את התכנים של אותו משתמש באתר - בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר). לכן, ככל שאתה מעוניין לשמור על אנונימיות, שמור בסוד אף את אותו שם משתמשם, ואת הקשר שלו אליך.
  דע כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפד על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר, באמצעות אייקון ה"יציאה".

 8. רכושה של אלפא

  כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של אלפא, או של צדדים שלישיים שהעניקו לאלפא הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
  מבלי לגרוע מן האמור, אלפא היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולש כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאלפא.
  למרות זאת, אלפא לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL).

 9. תכני גולש

  כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר ("תכני גולש" או "תוכן שגולש מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלת אותו.
  כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולש יש לקבל את רשותו. שימוש בתכני גולשת, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים").
  יחד עם זאת, כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולש, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

 10. אחריות לתכני גולש

  הנך רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאי לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שאלפא תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש. זכור כי אינך רשאי להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.
  כאמור בתקנון זה, לאלפא הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאתה מעלה לאתר, תחול בין אם אלפא ניצלה את זכותה ובין אם לא.
  כשאתה מעלה תכנים לאתר את מצהירה שאתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.
  במידה ותפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפרי הוראה כלשהי בתקנון זה, אתה מייפה את כוחה של אלפא להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.
  הנך מתחייבת לפצות ולשפות את אלפא ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לאלפא, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של אלפא, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לאלפא על פי כל דין.

 11. מחיקת תכני גולש

  אלפא רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אלפא לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.
  מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולש, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, אלפא תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  זכור את האמור בפסקה זו כשאתה מעלה תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאת מעלה יקר לליבך, אנא שמהר ממנו העתק.

 12. תיאור השירותים באתר ותנאי השימוש בהם

  הגענו לחלק החשוב - האתר. להלן נציג את השירותים המרכזיים שהאתר מציע, תוך פירוט תנאי השימוש המיוחדים להם (אם ישנם). התנאים שלהלן נוספים ליתר התנאים המפורטים בתקנון זה, אשר חלים (בשינויים המתחייבים), על כל השירותים באתר (לרבות השירותים המפורטים להלן).
  לתשומת לבך - אלפא איננה מחויבת להפעיל את השירותים המפורטים להלן וכן תהיה רשאית להגביל את השימוש בהם לכלל הגולשות או לחלקן, מכל סיבה שהיא.

  מחלקת גולשים

  הנה מחלקה אשר מאפשרת לגולש לראות, להכיר וללמוד המוצרים והתכנים באתר שלנו, מוצרים אלה הנם בבעלות אלפא מערכות מידע וכל הזכויות שמורות לאלפא מערכות מידע

  הורדות של כלים ותוכנות

  בין היתר באתר קיימת מחלקה להורדות אשר במחלקה זו ממוקמים כל התוכנות והכלים שניתן להשיג אותם מתוצרת אלפא

  מחלקת לקוחות

  כל משתמש שנרשם לאתר, אינו מהווה כלקוח כל עוד לא ביצע רכישה של בנק של הודעות , מחלקת לקוחות מאפשרת לך לנהל את חשבונך באתר, לשלוח הודעות SMS לנמענים ולקבל מידע לגבי מצב החשבון שלך ואף לנהל את לקוחותיך

 13. הגבלת אחריות אלפא ו/או מי מטעמה

  השירותים הניתנים באתר כרוכים בתשלום (בשלב זה) וניתנים לרווחתך. יחד עם זאת זכור שהשימוש שאתה עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית.
  כשאת עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), את מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד אלפא, או מי מספקיה או מי מטעמה.
  בפרט, אתה פוטר ומשחרר את אלפא ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאתה העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את אלפא ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאלפא או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.
  היעדר אחריותה של אלפא ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.
  היעדר אחריותה של אלפא ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה אלפא מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על אלפא ו/או מי מטעמה.

  היעדר אחריות אלפא ו/או מי מטעמה על מידע

  המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) אינו באחריותה של אלפא ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.

  אלפא ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

  היעדר אחריות אלפא בגין השירותים

  אלפא אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולש, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אלפא או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל אלפא, מי מספקיה או מי מטעמה.
  כמו כן, אספקת השירותים על ידי אלפא תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ואלפא אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
  אלפא אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.
  לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך, אנא דאג לגיבוי הולם.

  היעדר אחריות אלפא בעניין תכני הגולש

  הגולש אחראית באופן בלעדי על תכני הגולש שהיא מעלה או מפרסם באתר.
  אלפא אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשים באתר.

  היעדר אחריות אלפא בעניין התקשרות הגולשת עם צדדים שלישיים

  ככל שהגולש יתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הצד השלישי, ואלפא לא תהא צד להתקשרות.
  אלפא אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו לגולשת כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

  היעדר אחריות אלפא על פעילויות שמארגנים גולשים (לרבות מנהלי פורומים)

  אלפא לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי אלפא עצמה.
  במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית, אלפא לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי אלפא עצמה, אנא צור קשר עם מערכת אלפא וברר את העניין.
  גולשים הבוחרים לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבים (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את אלפא בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח לה) בגין אותן פעילויות.

 14. הגבלת אחריות צדדים שלישיים בשירותים הסלולארים

  שירותי העברת ההודעות הסלולאריות תלויים בצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) חברות הסלולאר וספק שירות העברת ההודעות ("הספק"). המפעילים הסלולאריים והספק אינם אחראיים לשירות, לרבות לתכנים שימסרו במסגרת השירות או לכל תקלה בתפעולו והם משמשים אך ורק כרשת תקשורת להעברת ההודעות לציוד הקצה בכפוף לתנאי הסכם הרט"ן, תנאי השירותים, מגבלות ציוד הקצה, ומגבלות הרשת הסלולארית. המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מן השירות כל מנוי שלא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי מי מהם. המפעילים הסלולאריים והספק רשאים לנתק מהשירות לקוחות שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן / הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת. כל זאת, מבלי לפגוע בכל זכות ששמורה במקרה כזה מול אותו מנוי. השירות יופסק בכל מקרה בו ההסכם בין הספק לבין המפעילים הסלולאריים יבוא על סיומו. כל עוד המנוי לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, הספק ימשיך לספק את השירות לציוד הקצה, גם אם יחזיק בו צד שלישי. המפעיל הסלולארי רשאי על פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי להשעות את קבלת ההודעות ו/או את שליחתן ממערכת SMS Gateway או להטיל מגבלות זמניות על כמות ההודעות המקסימאליות שניתן לשלוח ו/או לקבל בשניvאו בשעה, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

 15. הגנת הפרטיות

  הגלישה באתר אלפא והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שאלפא תבצע פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים אחרים.
  אלפא רשאית להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסרת או תמסרי בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח לאלפא ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.
  הינך מסכימה כי אלפא ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקת לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת וכן תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה, תוכלי, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות דף צור קשר שבאתר.
  בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי אלפא ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.
  הינך רשאית לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיך על ידי כניסה לתפריט המתאים בשירותים. אלפא מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאת עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאת פרסמת בעצמך. כמו כן, אלפא לא תפרסם מסרים אישיים שאת שולחת, הודעות שלך בקומונות סגורות, רשומות שלא נועדו לפרסום בבלוג, תמונות באלבומים פרטיים וכדומה.
  יחד עם זאת, הינך נותנת בזאת את הסכמתך לאלפא לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין אלפא, או במקרה שתפרי הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שאלפא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של אלפא (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של אלפא (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

 16. ניתוק, הפסקה ושינויים

  אלפא רשאית להסיר תכנים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולשת מסוימת או לכלל הגולשות, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאת עושה שימוש באתר את מוותרת בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים.
  בנוסף, אלפא תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשות. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את הגולשות ולהתייעץ עמן בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אלפא בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 17. גיבוי התכנים

  אלפא נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאת מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם.
  עם זאת, אלפא ממליצה לך לגבות את התכנים שאת מעלה ולשמור העתק מהם.
  במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים שלך (לרבות מחיקתם על ידי אלפא), לא תחול כל אחריות על אלפא ואת לא תהיי זכאית לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

 18. המחאת זכויות

  . אלפא רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רשיונות או רשיונות משנה, לצדדים שלישיים.

 19. הצהרות והתחייבויות הגולשות

  כשאת עושה שימוש באתר, אנא עשי בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא המנעי מפגיעה בגולשות אחרות ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת;
  מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהירה ומתחייבת כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):

  • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;

  • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לאלפא;

  • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה;

  • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;

  • לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

  • לא להציק או להטריד גולשות אחרות ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשות אחרות וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשות אחרות;

  • לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;

  • לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;

  • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;

  • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;

  • לא להעלות תכנים פורנוגרפים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

  • לסמן תכנים המיועדים למבוגרים תחת הקטגוריה "למבוגרים בלבד";

  • לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;

  • לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;

  • לא לפרסם פרטים אישיים של גולשות אחרות, לרבות זהותן של הגולשות (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמן;

  • לא לאסוף נתונים על גולשות אחרות;

  • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

  • לא להתחזות לאדם אחר, לגולשת אחרת או למי מטעם אלפא;

  • לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;

  • לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני;

  • לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולר;

  • לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;

  • לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה;

  • לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה;

  • לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;

  • לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms) ואנדלים ,(Vandals) יישומים מזיקים Malicious) Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;

  • לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;

  • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

  • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;

  • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;

  • לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;

  • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;

  • לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמשת וסיסמת כניסה);

  • באפליקציות הצ'אט - לא להיכנס לצ'אט תחת יותר מכינוי אחד ואין ליצור חדר מתחזה או בעל שם דומה לחדר קיים;

  • באפליקציות הצ'אט - לא להשתמש בתוכנות צ´אט אחרות מלבד חלון השיחה של אלפא

 20. הדין החל וסמכות שיפוט

  דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד.

  *